Komornik Sądowy - Marcin Koziara.Kalkulator odsetek
15 lipiec 2024

Kancelaria
    ul. Leśników Polskich 65
    98-100 Łask
    woj. łódzkie, Polska

Telefon:
    +48 43 656 44 60

Internet:
    www.koziara.com.pl
    e-mail:
    lask.koziara@komornik.pl

Bank PKO BP
    Numer rachunku bankowego:
    49 10203916 0000 0102 0181 3302
INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŁASKU MARCINA KOZIARY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. 2018 poz. 1000) osobowych informuje, iż:

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem jest Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara adres: 98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65 Z administratorem - Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Łasku Marcinem Koziara można skontaktować się poprzez e-mail: lask.koziara@komornik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą do wypełnienia: − obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie: • art. 6 ust. 1 lit. c −zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; • art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie; • art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: prokuratura , organizacje społeczne lub rzecznik konsumentów.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PANSTW TRZECICH
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne. Okres przechowywania akt spraw, w których egzekucje umorzono na podstawie art. 883 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.5) liczy się dopiero po całkowitym rozliczeniu depozytu. Dokumentacja kategorii A jest przechowywana przez okres 10 lat. Dokumentacja kategorii B jest przechowywana przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucje z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwsza licytacje, która jest przechowywana przez okres 10 lat. Podstawa prawna: § 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Prawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

SKARGA W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez komornika sadowego Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJĘ, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZA, JEST ZOBOWIAZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Organ egzekucyjny może zadać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak równie innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu mona odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa prawna: 761 § 1 i 2 k.p.c Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.1), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerska, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak równie inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych żądań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikacje składników jego majątku. Przepis art. 762 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Podstawa prawna: art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji. Za nieuzasadniona odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywna do dwóch tysięcy złotych. Grzywna taka może być równie ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu. Podstawa prawna: art. 762 § 1 k.p.c.


W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone