Komornik Sądowy - Marcin Koziara.Kalkulator odsetek
15 lipiec 2024

Kancelaria
    ul. Leśników Polskich 65
    98-100 Łask
    woj. łódzkie, Polska

Telefon:
    +48 43 656 44 60

Internet:
    www.koziara.com.pl
    e-mail:
    lask.koziara@komornik.pl

Bank PKO BP
    Numer rachunku bankowego:
    49 10203916 0000 0102 0181 3302
Obliczanie odsetek ustawowych
Kalkulator odsetek oblicza, ile wynoszą odsetki ustawowe. Należy podać kwotę zaległości, datę, od
której naliczane są odsetki i datę zapłaty należności.
Data powstania zobowiązania:
RRRR-MM-DD
Data spłaty zobowiązania:
RRRR-MM-DD
Niespłacona należność:
podać w zł
Kwota odsetek:
Suma należności i odsetek:
Wynik kalkulatora odsetek ma charakter poglądowy, jego wartość wyniku może nieznacznie
odbiegać od wyniku rzeczywistego.

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone