Komornik Sądowy - Marcin Koziara
24 styczeń 2021

Kancelaria
    ul. Leśników Polskich 65
    98-100 Łask
    woj. łódzkie, Polska

Telefon:
    +48 43 656 44 60
    Telefon/Fax:
    +48 43 675 59 01
    +48 43 671 46 15

Internet:
    www.koziara.com.pl
    e-mail:
    lask.koziara@komornik.pl

Bank PKO BP
    Numer rachunku bankowego:
    49 10203916 0000 0102 0181 3302
RUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
12 lutego 2021 roku
LICYTACJA: I licytacja nieruchomości nr 639/20 i 638/2 o pow. 0,2703 ha
Cena wywołania: 213093,75
 | Rękojmia/wadium: 28412,50
12 lutego 2021 roku
LICYTACJA: II licytacja nieruchomości nr 65 o pow. 0,0629 ha
Cena wywołania: 253333,33
 | Rękojmia/wadium: 38000,00
12 lutego 2021 roku
LICYTACJA: II licytacja nieruchomości nr 801 o pow. 0,0145 ha
Cena wywołania: 702,67
 | Rękojmia/wadium: 105,40
12 lutego 2021 roku
LICYTACJA: II licytacja nieruchomości nr 888 o pow. 0,3947 ha
Cena wywołania: 19208,67
 | Rękojmia/wadium: 2881,30
ZARZĄDZENIE

W związku zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku nr 17.2020 z dnia 17 marca 2020 r. oraz z zagrożeniem epidemią
wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na względzie
zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych w kancelarii postępowań egzekucyjnych oraz personelu biura,
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. 2019, poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r w sprawie zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 325) oraz art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy

ZARZĄDZAM

1. od dnia 13 marca 2020r ograniczam obsługę interesantów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi w kancelarii na rzecz obsługi zdalnej:
- telefonicznej pod numerem telefonu +48 43 656 44 60
- telefonicznej i faksowej pod numerem telefonu +48 43 675 59 01, +48 43 671 46 15
- pocztą email pod adresem: lask.koziara@komornik.pl
- składania wnioskow i pism za pośrednictwem poczty

2. korespondencja doręczana w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018r o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 121) będzie wydawana adresatom po uprzednim umówieniu telefonicznym;

3. wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy wskazany w korespondencji bądź na ogólny rachunek bankowy kancelarii w:
Bank PKO BP 49 10203916 0000 0102 0181 3302 z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury sprawy.

4. zarządzenie wchodzi w życie od dnia 13-03-2020 r. aż do odwołania.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łasku
Marcin Koziara


W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone